Arteriograf

O Arteriografe

Vedeli ste, že každé druhé úmrtie na Slovensku je spôsobené srdcovocievnymi ochoreniami (infarkt, porážka)? Srdcový infarkt a cievne mozgové príhody prichádzajú často nečakane a spôsobujú úmrtia niekedy v prekvapivo mladom veku. Tieto príhody sú často poslednou zastávkou dlho prebiehajúceho procesu aterosklerózy.

Žiaľ len málo z nás vie, že fatálne komplikácie aterosklerózy nie sú nevyhnutnosťou. Včasnou diagnostikou Arteriografom a prevenciou vieme vedome a efektívne predísť srdcovo-cievnym ochoreniam.

Čo je arteriograf?

Arteriograf je schopný snímať a hodnotiť tlak a pulzové vlny na ramene spôsobom podobným meraniu krvného tlaku. Toto jednoduché meranie poskytuje presné informácie o stave všetkých tepien. Pomocou automatického hodnotenia dokážeme diagnostikovať srdcovo-cievne ochorenia ešte pred objavením sa vážnych zdravotných problémov.

Metodika je založená na možnosti registrácie signálov odrážajúcich stav celého cievneho systému, poskytuje informácie o pružnosti steny tepien. 

Získaná informácia charakterizuje:

- funkciu malých tepien, ktorých celková plocha je najväčším orgánom nášho tela,
- tlakové pomery v hlavnej tepne (aorte) v tesnej blízkosti srdca a takto stanoviť bezprostrednú záťaž srdca.
 

Touto metódou sa dajú získať dôležité informácie o funkcii buniek v cievnej stene a o pružnosti hlavnej tepny (aorty). Čím pružnejšia je stena, tým je aorta zdravšia.

Ochorenie môže začať už v útlom detskom veku, keď ešte nikto nepochybuje o svojom zdraví. Špeciálnym meraním Arteriografom sa nám naskytne pohľad do funkcií tepien v akomkoľvek veku.

Čo robiť po meraní?

 

O výsledkoch merania je k dispozícii tlačený nález, na základe ktorého môže lekár rozhodnúť o eventuálnych ďalších vyšetreniach a úprave liečby. Na získanom náleze sa zobrazujú parametre opisujúce pružnosť tepien: údaje hodnotiace všeobecný stres, ktorému sú vystavené, ďalej rýchlosť pulzovej vlny aorty, ktorá úzko súvisí s pružnosťou a rigiditou aorty a napokon centrálny tlak aorty, ktorý opisuje tlakové pomery blízko srdca.

Hodnotenie stavu tepien arteriografom je zo súčasne dostupných metód najjednoduchšie, najpresnejšie a najdostupnejšie v porovnaní s inými metódami, ktoré sa dajú použiť na diagnostický skrining. Zobrazí aterosklerotické zmeny a náchylnosť na ne v najvčasnejšom štádiu. Zvláštnosťou a najväčšou výhodou tejto metodiky je skutočnosť, že to dokáže už v asymtomatickom (bezpríznakovom) štádiu, keď je ešte šanca na prevenciu a včasnú liečbu. 

Namerané hodnoty, udávané v náleze

Aix brachial, Augmentačný index (Augmentation Index)
Augmentačný index odráža distenzibilitu malých ciev (arteriol) a reflektivitu periférneho cievneho systému. Tlakovo-pulzová krivka je sumačná vlna s komplexnou štruktúrou. Jej systolický úsek pozostáva z dopredu sa šíriacej vlny generovanej ejekciou ľavej komory a z neskoršieho vrcholu, ktorej základom je jej odraz z periférie. Augmentačný index opisuje vzájomný vzťah medzi dvoma vrcholmi.
Zvýšenie periférnej cievnej rezistencie z akejkoľvek príčiny má za následok zvýšenie amplitúdy druhej komponenty pulzovej vlny. Pojem augmentácia odráža zosilnenie tlaku, ktoré je spôsobené odrazovou vlnou.
Augmentačný index je podiel augmentácie pulzovej vlny a pulzného tlaku vyjadrený v percentách. Je to parameter, ktorý posktuje informáciu o funkcii periférnych tepien.
Parametre v %: menej ako -40% optimálne
-40 až -10 normálne

 SBPao, Centrálny tlak aorty (Systolic Blood Pressure in the Aorta)

Odráža tlakové pomery v oblasti koreňa aorty, hodnota centrálneho tlaku aorty sa líši od hodnoty periférneho tlaku nameraného v oblasti ramena. Má vyššiu prediktivnu hodnotu ohľadom kardiovaskulárneho rizika ako perifény krvný tlak. Jeho hodnota sa dá namerať invazívne alebo stanoviť oscilometrickou metódou. Tento výsledok zodpovedá výsledku nameranému invazívne. Základom výpočtu je hodnota diastolického tlaku a hodnota stredného arteriálneho tlaku a fyziologický  vzťah medzi hodnotou periférneho a centrálneho tlaku.   Parametre v mm/Hg: menej ako 140 mm/Hg

Ppao, Cenrálny pulzový tlak (Central Pulse Pressure)

Je rozdielom medzi hodnotou systolického a diastolického tlaku krvi. Podobne ako systolická hodnota centrálneho tlaku sa líši od systolickej hodnoty periférneho tlaku, pulzný tlak v oblasti koreňa aorty sa môže líšiť od periférneho pulzného tlaku. Je nezávislým prediktívnym ukazovateľom kardiovaskulárneho rizika, jeho prediktívna hodnota je vyššia ako majú tlakové hodnoty v oblasti ramena.

Parametre v mm/Hg: menej ako 50 mm/Hg

 

Ejekčný čas, ED (Ejecition Duration)

Dĺžka mechanickej systoly, obdobie medzi otvorením a zatvorením aortálnej chlopne.

Parametre v ms: 250 – 350 ms

 

Diastolická reflexná plocha, DRA (Diastolic Reflexion Area)

Opisuje tlakové pomery náplne koronárnych tepien počas diastoly. Berie do úvahy dlžku obdobia diastoly, teoretickú krivku bez vlnovej reflexie a skutočnú tlakovú krivku. Udáva to, že tlak, ktorý je prítomný počas diastoly, v akej miere prispieva k náplni koronárnych tepien.

Odráža fyziologické pomery vychádzajúce z tlaku a nie event. lokálnu stenózu niektorej z koronárnych tepien.

Parametre: viac ako 40

 

 

Komu sa oplatí podstúpiť meranie arteriografom?

Odporúča sa každému vo veku nad 20 rokov, zvlášť pre tých,

- ktorí žijú a pracujú v nadmernom strese,
- ktorí trpia nadváhou,
- fajčiarom,
- diabetikom, pacientom s ochoreniami obličiek,
- pacientom s vysokým krvným tlakom,
- u ktorých v rodine sa už vyskytla hypertenzia, ochorenie srdca alebo cukrovka,
- pacientom s vysokou hladinou cholesterolu alebo triglyceridov
- u pacientov s akýmikoľvek príznakmi svedčiacimi pre ochorenie tepien,
- ženám v klimaktériu.